پروژه مخازن ذخیره

یکی از واحد های مهم  و اساسی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی مخازن  ذخیره  فرآورده  می باشد که متناسب با نوع محصول تولیدی می توانند مشخصات فنی متفاوتی داشته  باشند . سـاختار و انـدازة مخـزن ذخيره سـازي بـه ماهيـت مـادة مورد نظـر برای ذخيره سـازي و حجـم مورد نيـاز برای ذخيره سازي بسـتگی دارد. مهمترين متغیرهايي که در انتخاب نوع مخزن تأثيرگذار هستند، عبارتند از :

  1. فشار بخار ماده يا به عبارت ديگر فراريت

 در صورتـي کـه فشـار بخـار مـاده بـالا باشـد، ميبايسـت آنرا در مخـازن تحـت فشـار ذخيـره نمـود، در غيـر اينصـورت ميتـوان مـادة مـورد نظـر را در مخـازن کـم فشـار نگـهداري کـرد

  1. سمي بودن ماده

 در صورتـي کـه مـادة ذخيره شـونده سـمي باشـد، ميبايسـت در مخازنـي ذخيـره شـوند کـه خطـر نشـت مواد سـمي بـه حداقل برسـد

  1. ميزان آتشگيري ماده (نقطة اشتعال)

 نقطـة اشـتعال پايينتريـن دمايـي اسـت کـه در آن دما، بخار قابـل احتراق از ماده توليد ميشـود. هـر چه نقطة اشـتعال مـاده بالاتـر باشـد، در دمـاي بالاتري از آن بخـار قابـل احتـراق توليد ميشـود؛ بـه عنوان مثـال نقطة اشـتعال بنزيـن حـدود 42 -درجة سلسیوس اسـت، بنابرايـن، بنزين در دمـاي معمولي داراي بخـار قابل احتراق اسـت. در حاليکـه نقطـة اشـتعال گازوئيـل حـدود 120 درجـه سـانتيگراد اسـت. هر چـه نقطة اشـتعال بالاتر باشـد، ذخيره سـازي ماده آسـانتر است و خطـرات کمتري هـم دارد .

مخـازن معمـولاً طبـق اسـتانداردهاي موجـود نظيـر API650   وAPI620  ســـاخته و توليـــد ميـــشوند. مخازن داراي سه نوع فشار يعني مخازن با فشار اتمسفريک و مخازن کـم فـشار Pressure Low يعني از ٥,٠ پوند بر اينچ مربع تا ١٥ پوند بر اينچ مربع و مخازن تحت فشار از فشار ١٥ پونـد برابنچ مربع به بالا می يباشد.

 

عنوان شرح
حجم 20,000 متر مکعب
زمان آغاز -
زمان پایان -
وضعیت (درصد پیشرفت) -
هزینه -
پیمانکار -